Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /host/home4/freevu/html/lib/connect.php on line 128

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /host/home4/freevu/html/lib/connect.php on line 110
[ 회 원 가 입 ]
[필수]     위 약관을 동의합니다.    
                * (표기란은 모두 입력 하셔야 합니다.)
                형식에 맞게 입력 하셔야 회원가입이 가능 합니다.
* 아이디      
4자 이상 아이디는 영문(소문자),숫자, '_' 로 구성
* 비밀번호:    
6~12자
* 비밀번호 확인:    
(분실 방지를 막기위해 한번더 입력하세요.)
* 이 름:    
  (한글2자~5자 이내)
닉네임:    
(한글,영문5까지)
연락처:
총13자리 예) 02-1234-1234
* 휴대폰: - -
* 성 별: 남 자     여 자    
* 생년월일:    
(예:) 20001010 (8섯자리로 입력하세요.)
* email:    
  이메일 형식에 맞게 작성해 주세요.
* 주소:
   
나머지주소